印刷する Dela med sig

Global Investor Study

Kommer millenniegenerationen kunna gå i pension vid 58 års ålder?

Personer ur millenniegenerationen världen över sparar 11,2 % av sin lön till pensionen, bara något mindre än genomsnittet för övriga generationer, eftersom de har som mål att gå i pension tidigt.

30-11-2017

David Brett

David Brett

Investment Writer

Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited

En stor undersökning har visat att millenniegenerationen (personer 18–35 år) investerar 11,2 % av sin lön i pensionssparande och förlitar sig mindre på statliga bidrag än vad äldre generationer (personer över 35 år) gör.

Rapporten, som omfattar 30 länder, fann också att personer ur millenniegenerationen hoppades kunna gå i pension vid en genomsnittlig ålder av 58,2.

Schroders globala investerarundersökning 2017, där drygt 22 000 investerare deltog, visade också att det fanns ett skifte i förhållningssätt till pension bland den yngre generationen.

Millenniegenerationen förlitar sig fortfarande på att den statliga pensionen, tjänstepensioner och andra besparingar kommer bidra mest till deras pensionsinkomster, men i mycket mindre utsträckning än vad äldre generationer gör.

Millenniegenerationen uppgav att de förväntade sig att den statliga pensionen skulle utgöra 14 % av deras pensionsinkomster. Motsvarande siffra för de äldre generationerna var 21 %.

Millenniegenerationen hoppas också på att kunna arbeta deltid innan de går i pension: 71 % uppger detta som ett mål jämfört med 57 % bland äldre generationer.

De är dessutom mer benägna att försöka tjäna pengar på en hobby efter att de har gått i pension: 35 % uppger detta som ett mål jämfört med 25 % bland äldre generationer.

Förväntade/faktiska inkomstkällor efter pensionen  

Källa: Schroders globala investerarundersökning 2017

Lesley-Ann Morgan, ansvarig för pensionslösningar på Schroders, säger: "Millenniegenerationens ekonomiska situation är skrämmande. Vi hör om det alltför ofta. Därför är det glädjande att se hur unga investerare, i många avseenden, visar en inställning till pensionen som skiljer sig en hel del från deras föräldrars.

"De unga investerarna i vår undersökning sparar mer än 11 % av sin inkomst, vilket bara är något lägre än genomsnittet för andra generationer. Det är en anmärkningsvärd prestation givet hur pressad denna generation är rent ekonomiskt.

"Det verkar också finnas en tilltagande insikt om att  pensionerna håller på att förändras. Unga investerare är exempelvis mer benägna att försöka förvandla en hobby till en inkomstkälla efter att de har gått i pension. De är dessutom mer villiga att acceptera att staten bara kommer att stå för en liten del av deras pensionsinkomster.

"Sammantaget verkar det som om många i millenniegenerationen tar personligt ansvar när det kommer till sitt pensionssparande."

Sparar millenniegenerationen tillräckligt mycket för pensionen?

Enligt Schroders globala investerarundersökning 2017 sparar millenniegenerationen i genomsnitt 11,2 % av sin inkomst till pensionen. Äldre generationer lägger undan något mer (11,6 %).

Även om millenniegenerationen sparar mindre nu har de tiden på sin sida.

Schroders Lesley-Ann Morgan säger: "En sparares mest kraftfulla verktyg är tid. Om man börjar spara tidigt gör det en otrolig skillnad när det kommer till den slutliga storleken på ens pensionssparande. Det mirakel som vi kallar ränta-på-ränta, där du får avkastning på din avkastning, gör en stor skillnad när det handlar om 30 eller 40 års sparande.”

De länder där millenniegenerationen sparar mest (procentandel av sin lön)

 

Källa: Schroders globala investerarundersökning 2017

Hur mycket pension sparare kan förvänta sig beror på följande:

• Hur mycket som betalats in (och när).

• Vilken avkastning som uppnåtts.

• Hur pengarna investeras efter pensionen.

• Under hur lång tid pensionen kommer att betalas ut.

Grafen nedan, från Schroders beräkningar, visar den avkastning som krävs för att uppnå vissa resultat.

Analysen utgår från en person som börjat pensionsspara vid 20 års ålder och har en årslön på 280 000 kronor (som stiger i linje med inflationen). Det visar den reala årliga avkastning – där inflationen tas i beaktande – som skulle behövas för att uppnå två inkomstnivåer: 50 % eller 66 % av den inkomst personen har vid pensionen. Dessa mål är vanliga i sammanhanget. Analysen utgår också från att personen i fråga kommer att gå i pension vid 60 års ålder och att pensionspengarna kommer att tas ut under i genomsnitt 21 års tid.

Vår analys visar att personer som börjar pensionsspara vid 20 års ålder skulle behöva spara mellan 12 % och 15 % av sin inkomst per år om de önskar få en pension som motsvarar 50 % av deras lön.

Hur mycket behöver individen spara, beroende på uppnådd avkastning

 

Källa: Schroders Retirement. Endast avsedd som illustration. Börjar spara vid 20 års ålder, går i pension vid 60. En startlön på 280 000 kronor, som antas stiga i linje med inflationen. Kompensationsgrad baserat på nuvarande livräntor som genererar en inkomst på 66 % respektive 50 % av slutlönen.

Om en sparares portfölj levererade ett långsiktigt genomsnitt på 3,9 % över inflationen – ett rimligt men högt investeringsmål – kan en pensionsavsättning på 15 % av lönen vara tillräckligt för att uppnå 66 % kompensationsgrad.

Naturligtvis ser siffrorna annorlunda ut för dem som börjar spara senare i livet. [länk till en annan historia]

När kommer jag gå i pension?

Globalt sett uppgav millenniegenerationen att de vill gå i pension vid en genomsnittlig ålder av 58,2, vilket är tidigare än icke-pensionerade äldre investerare som uppgav att de vill gå i pension vid 61,8 års ålder. Dock uppgav millenniegenerationen att de förväntade sig att faktiskt kunna gå i pension först vid 61,5 års ålder.

När millenniegenerationen förväntar sig att gå i pension

 

Källa: Schroders globala investerarundersökning 2017

Gör investIQ-testet

Tror du att du fattar dina beslut baserat på logik och förnuft? Sanningen är att vår hjärna lurar oss oftare än vi tror. Den får oss att utgå från att vi tänker analytiskt, när vi i själva verket kanske agerar instinktivt. Det som känns som ett välgrundat beslut är med andra ord färgat av beteendedrag.

Det gäller även när vi fattar viktiga beslut – som till exempel hur vi väljer att investera våra pengar.

Kärnan i investIQ är ett kort test utvecklat av beteendeforskare och avsett att hjälpa dig att förstå din investeringspersonlighet. På mindre än 8 minuter får du en detaljerad rapport som beskriver vilka beteendedrag som påverkar dig mest, och hur du bäst hanterar dem.

CTA: Gör InvestIQ-testet på mindre än åtta minuter. Gå till Schroders.com/investIQ

Viktig information:
Schroders gav Research Plus Ltd i uppdrag att mellan den 1 och 30 juni 2017 genomföra en oberoende webbaserad studie av 22 100 investerare i 30 länder runt om i världen, bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA. I undersökningen definieras ”investerare” som personer som kommer att investera minst 10 000 euro (eller motsvarande) under de kommande 12 månaderna och som har gjort förändringar i sina investeringar under de senaste tio åren. De här individerna representerar investerare i alla länder som ingår i studien.
De synpunkter och åsikter som finns här tillhör Schroders och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders. Detta material är endast avsett för informationssyften och är inte på något sätt avsett som reklammaterial. Materialet är inte avsett att vara ett erbjudande eller en begäran om inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte avsett att lämna, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, juridiska råd eller skatteråd, eller investerarrekommendationer. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas. Tidigare resultat är ingen garanti för en viss avkastning i framtiden och kommer kanske inte att upprepas. Investeringarnas värde och inkomsten från dem kan öka eller minska. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det belopp som de ursprungligen investerade. Varje investering medför investeringsrisker, inklusive potentiell förlust av det investerade beloppet. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
Om du befinner dig i Nordamerika utfärdas det här innehållet av Schroder Investment Management North America Inc., ett indirekt helägt dotterbolag till Schroders plc och en SEC-registrerad rådgivare som tillhandahåller produkter och tjänster inom kapitalförvaltning för klienter i USA och Kanada. För alla övriga användare är det här innehållet utfärdat av Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA. Registreringsnummer 1893220 England. Auktoriserad och reglerad av den brittiska finansinspektionen.